OFRF NexMesh

Dostępne siatki:

0,13Ω Kanthal A1

0,15Ω SS316L

Kategoria: