Grzałka Volish V4

12.00

Dostępne modele grzałek:

  • 1,5Ω
  • 1,2Ω
  • 1,0Ω

Marka

Volish